Arbodienstverlening

Arbodienstverlening hoeft geen moeras te zijn. Of het nu vangnet is of maatwerk, wij staan voor U klaar. Beleid, beheer, begeleiding - complete dienstverlening.

Arbodienstverlening: beheer, beleid en begeleiding

Als werkgever moet u zich voor arbodienstverlening laten ondersteunen door een arbodeskundige (bijvoorbeeld bedrijfsarts of arbodienst) bij:

 • ziekte van uw werknemer (verzuimbegeleiding).
 • aanstellingskeuringen.
 • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of periodiek medisch onderzoek (PMO).

Bel 085-009-1562 voor meer informatie of een afspraak – wij nemen dan zo snel mogelijk contact met U op.

Hoe regelt U Uw arbodienstverlening?

U kunt kiezen wie u inschakelt als arbodienstverlener. De arbodeskundige moet wel gecertificeerd zijn. U kunt hiervoor een arbodienst inschakelen (vangnetregeling). Maar u kunt ook zelf een gecertificeerde arbodeskundige inzetten (maatwerkregeling). Kiest u voor de maatwerkregeling? Dan moet u een contractuele afspraak hebben met ten minste één gecertificeerde bedrijfsarts. Als gecertificeerde arbodienst voorzien wij in praktische oplossingen voor zowel vangnet als maatwerk.

De taken die tot arbodienstverlening horen zijn veelomvattend. Arbodienstverlening – advisering en ondersteuning – is gericht op het zo veilig, gezond èn productief mogelijk werken ten behoeve van arbeids- èn bedrijfscontinuïteit. Ook advisering en ondersteuning bij verzuim- en re-integratiebeleid wordt onder arbodienstverlening begrepen.

U kunt de arbodienstverlening aanpassen aan uw eigen omstandigheden en mogelijkheden. Dit kan zowel voor algehele dienstverlening als bij het selectief inzetten van zogeheten kerndeskundigen.

Wettelijk verplicht

Werkgevers zijn wettelijk verplicht gecertificeerde deskundige ondersteuning in te schakelen bij:

 • advies over en toetsing van de risico inventarisatie en -evaluatie, inclusief het plan van aanpak. Uit te voeren door bedrijfsarts, arbeids- en organisatiedeskundige, arbeidshygiënist of veiligheidskundige.
 • verzuimbeheer, -begeleiding en/of beleid. Uit te voeren middels de bedrijfsarts.
 • arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bijvoorbeeld PAGO of PMO.
 • eventuele aanstellingskeuringen.

Aan alle overige arbodienstverlening zijn geen eisen met betrekking tot certificering gesteld. Denk bijvoorbeeld aan.:

 • werkplekonderzoek;
 • trainingen (BHV, het omgaan met agressie, stress, verzuim etc.).
 • opleidingen (veiligheid e.a.).
 • het verzorgen van voorlichting.
 • advies voor het arbo- en verzuimbeleid.
 • het uitvoeren van verzuimanalyses.
 • het uitvoeren van werknemerstevredenheidonderzoek.

Vangnet, of maatwerk?

Afhankelijk van vorm en sector van Uw organisatie of bedrijf zijn er vele mogelijkheden om gebruik te maken van algemene en omvattende dienstverlening (vangnet), of om afspraken te maken over producten en diensten die specifiek aansluiten (of zelfs ontworpen zijn voor) Uw organisatie, visie en bedrijfsprocessen. Samen met U richten wij ons graag op de meeste praktische dienstverlening voor Uw bedrijf.

Zoekt U meer informatie of wenst U een gesprek om praktische zaken door te nemen? Bel 085-009-1562 – wij nemen dan zo snel mogelijk contact met U op.

Verzuim: voorkomen èn genezen

Een gezonde bedrijfsvoering bestaat uit meer dan actieve verzuimbegeleiding, -beheer en -beleid. Positieve, energieke en betrokken werknemers zijn van cruciaal belang. Deze mensen hebben meer plezier, leveren betere prestaties en hebben minder vaak verzuim. Als ze een keer ziek zijn, herstellen ze sneller en zijn ze sneller aan de slag.

Wat is ziekteverzuim?

Ziek is ziek, maar niet per se arbeidsongeschikt of -onbekwaam. Verzuim is immers niet hetzelfde als ziekte of zien zijn. Een werknemer kan bijvoorbeeld minder (of helemaal niet) inzetbaar zijn vanwege psychosociale klachten, of die nu hun oorsprong hebben in de privé-sfeer of in arbeidsomstandigheden. Een problematische echtscheiding is niet ondenkbaar, maar factoren als lawaai op het werk, consistente blootstelling aan vervoersstress zijn ook reëel.

Een blik in het woordenboek biedt uitkomst, toont echter ook de kloof tussen ziekte en verzuim aan. Ziek refereert aan gezondheid of aan de afwezigheid daarvan, terwijl verzuim op zijn beurt een eigen kloof kent. Aan de ene kant is er de betekenis van “nalatigheid” (met bijbehorende perceptie- maar ook soms reële problematiek van keuzegedrag), aan de andere kant van de schaal vinden we “ergens niet komen” – het niet in staat zijn tot. In deze context: na laten te werken.

Daaruit volgt dat een gangbare term als ‘ziekteverzuim’ dus betekent: niet komen werken vanwege ziekte. Een “geoorloofde” vorm van afwezigheid, want wettelijk geregeld. Toch is dat niet het volledige beeld. Menselijke keuzes, menselijk gedragingen – individueel maar ook als groep – scheppen en beïnvloeden consequenties en verdere omstandigheden. Maar is verzuim wegens het ondergaan van een cosmetische chirurgische ingreep, bijvoorbeeld een neuscorrectie, ook ziekteverzuim? Menig leidinggevende denkt van niet. Veel genoemde reden: “Hij heeft er zelf voor gekozen, hij had er dus ook verlof voor kunnen plannen”. Ziekte overkomt je, een neuscorrectie plan je. Een kantonrechter in Middelburg was daar duidelijk over. Omdat er geen sprake is van een medische noodzaak, hoeft er geen loon doorbetaald te worden.

Legitimiteit, reële èn perceptieproblematiek

Het denken in strikte termen van legitimiteit van verzuim in medische zin is dat de focus verschuift van de werknemer die verzuimt naar een context die meer of minder objectief, helder, complex e.d. is. Bedrijfsartsen, huisartsen en specialisten worden in stelling gebracht om aannemelijk te maken dat het verzuim (on)terecht is, (geen) ziekte. Zo dreigt verzuim gemedicaliseerd te worden en de aanpak ervan te verworden tot symptoombestrijding. Het is niet zonder gevaar voor continuïteit bedrijfsprocessen en -productiviteit.

Wil verzuimbeleid effectief zijn dan ligt de focus op de werknemer binnen kaders van legitimiteit, groeps- en individueel gedrag. Meer specifiek; op de inzetbaarheid van die werknemer inzake bereidheid èn vermogen van hem of haar om zich in te zetten. Het gaat dus over de vaardigheden, capaciteiten (inzetbaarheid) en attitude (bereidheid zich in te zetten) van zowel werknemer als werkgever – iets wat dan ook zichtbaar en meetbaar is in vormen van arbeidsgedrag, communicatie en interacties. Er zijn veel momenten waarop verzuimbeleid actief en effectief kan worden, dit hoeft echter niet te wachten op het signaleren zelf.

Arbodienstverlening, preventieve focus op veiligheid, gezondheid en productiviteit.

Soorten verzuim

Er zijn een aantal algemene categorieën van verzuim vast te stellen.

 • Wit verzuim.
  Wanneer de werknemer afwezig is omwille van een vastgestelde en algemeen erkende ziekte is er sprake van zogenaamd wit verzuim.
 • Zwart verzuim.
  Wanneer de werknemer zich ziek meldt zonder ziek te zijn, is er sprake van zwart verzuim.
 • Grijs verzuim
  Een tussengebied van ziektemelding op grond van reële klachten waarbij het echter twijfelachtig blijft of de werknemer echt niet tot werken in staat is. Dit grijs verzuim duidt vaak op onvoldoende welzijn en preventie binnen de werkomgeving.
 • Mentaal verzuim.
  Indien echter een werknemer wel aanwezig is, maar feitelijk niet productief is, wordt dit als Mentaal Verzuim aangemerkt.

Daarnaast zijn er verdere categorieën en meer specifieke segmenten, zoals plichtsverzuim, schuldig verzuim of psychisch verzuim. Het is echter ook van belang om rekening te houden met het gegeven dat verzuim niet noodzakelijk een kwestie van het individu is of hoeft te zijn. Vanuit groepsaanpassing aan het niveau en/of duur van individueel mentaal verzuim kan bijvoorbeeld heel makkelijk collectief mentaal verzuim volgen. Het niet inpassen van bedrijfsveiligheid in verzuimbeleid en bedrijfsinterne communicatieve processen kan net zo makkelijk leiden tot zowel zwart als wit verzuim. Verzuimbeleid is niet zonder redenen een zaak van bedrijfscontinuïteit.

Expertise Letselschade

Een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of een ander ongeval vindt altijd onverwacht plaats. Wanneer er sprake is van letsel, kan zo´n ongeval bovendien grote gevolgen hebben voor degene die het overkomt. Er is meestal niet alleen sprake van persoonlijk leed, maar ook van financiële schade op diverse gebieden. Bruggen bouwen is vaak niet enkel een zaak van omstandigheden tussen bedrijf en een individuele werknemer, maar al te vaak is er ook sprake van perceptieproblematiek ten aanzien van bedrijfsidentiteit of collectieve mentaliteit overige medewerkers en/of bedrijfsprocessen.

Lees meer over onze expertise in letselschade

Milieu en Veiligheid

Onze kerndeskundigen helpen U graag met het beantwoorden van Uw vragen op milieu-, veiligheids- en arbogebied kunnen beantwoorden. Milieu en Veiligheid hoeft geen moeras te zijn. Denk hierbij aan onderwerpen als:

 • WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
 • Onderzoeken milieu en veiligheid
  • akoestisch onderzoek
  • flora- en fauna-onderzoek
  • bodemonderzoek
  • archeologisch onderzoek
  • luchtkwaliteitsonderzoek
  • verkeersonderzoek
  • externe veiligheid
 • Gevaarlijke stoffen
 • Risico Inventarisatie en Evaluatie
 • V&G Planning

Lees meer over onze dienstverlening Milieu en Veiligheid

Opleidingen

Veiligheid is een vitaal aspect van werk en werkomstandigheden. Training en opleiding van Uw werknemers is een productieve investering, voor werknemer èn werkgever. Onze kerndeskundigen helpen U graag hierbij met directe dienstverlening, maar ook gewoon advies. Denk hierbij aan onderwerpen als:

 • Bedrijfsveiligheid
 • Work & Rescue
 • IRATA

Kijk hier voor een overzicht aan opleidingen en trainingen