Milieu en Veiligheid

Dienstverlening in milieu en veiligheid. Risico Inventaris en Evaluaties, Wabo / Omgevingsvergunning, Technisch Onderzoek, V&G planning en meer.

Milieu en Veiligheid hoeft geen moeras te zijn

Wij voorzien in een pragmatisch en ervaren netwerk van generalisten en specialisten die vrijwel al uw vragen op gebieden van milieu en veiligheid kunnen beantwoorden.

 

WABO

Daarnaast werken wij samen met een netwerk van adviseurs die ook de zeer specialistische vragen kunnen beantwoorden.Zo kunnen wij bedrijven / organisaties / projectontwikkelaars / veehouderij / glastuinbouw ondersteunen bij het aanvragen van een Wabo-vergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), waarin o.a. de milieuvergunning conform de Wet milieubeheer en het projectbesluit uit de Wet op de ruimtelijke ordening zijn opgenomen.

 

Onderzoeken milieu en veiligheid

Onze kerndeskundigen weten hoe het vooroverleg moet worden gevoerd met het bevoegde gezag en is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving op alle terreinen van milieu en veiligheid. Daarnaast kunnen we alle benodigde onderzoeken uitvoeren, al dan niet met eigen specialisten. Denk hierbij aan:

  • akoestisch onderzoek
  • flora- en fauna-onderzoek
  • bodemonderzoek
  • archeologisch onderzoek
  • luchtkwaliteitsonderzoek
  • verkeersonderzoek
  • externe veiligheid

 

Gevaarlijke stoffen

Ook ondersteunen wij bedrijven bij de uitvoering van het gevaarlijke stoffenbeleid (REACH maar ook EU-GHS). Door de veranderde regelgeving (EU-GHS) komen stoffen en mengsels soms in een andere klasse terecht, dan u gewend was, hetgeen gevolgen kan hebben voor de wijze van opslag en de bedrijfsvoering. Ook waar het gaat om de inschatting van de risico’s door asbest, legionella, blootstelling aan vluchtige organische stoffen kunnen wij beoordelingen (en eventueel de benodigde metingen) uitvoeren om de gezondheidsrisico’s voor medewerkers en omgeving goed in te schatten.

Vaak is het bedrijfsmatig handig om dit te koppelen aan onze aandachtsgebieden voor medische keuringen (bijvoorbeeld Werken met Gevaarlijke Stoffen) en opleidingen.

 

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Wij voeren Risico- inventarisaties en -evaluaties uit en heeft ervaring in een breed scala aan branches, variërend van kantoor tot productie-bedrijven. Waar mogelijk maken wij daarbij gebruik van door de branche zelf ontwikkelde RIE- instrumenten en Arbocatalogi.

Gespecialiseerde risico-analyses kunnen hierbij ook opgesteld worden.

 

V&G Planning

Onze kerndeskundigen kunnen metingen uitvoeren om de blootstelling aan chemische stoffen in kaart te brengen en een beoordeling van de blootstelling uitvoeren. Wij hebben geruime ervaring in het deskundig begeleiden van bodemsanering, het opstellen van V&G-plannen en het adviseren over blootstellings- en beheersingsmaatregelen.