Bodemsanering: CROW A / B / C

Ook voor de Keuring Bodemsanering (CROW klasse A, A+B en A+B+C) kunt U bij Livam B.V. terecht. Snel, flexibel, maatwerk. In de buurt, of op locatie.

Bodemsanering: werken met gevaarlijke stoffen

Met een Medische Keuring Bodemsanering signaleren we gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen. Mensen werkzaam als bodemsaneerder lopen risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De keuring richt zich niet enkel op signaleren, maar ook op preventie met bewustwording van de risico’s en het belang van bescherming – van groot belang voor productiviteit èn verzuim.

BODEMSANERINGSKEURING

Deze keuring is voor werknemers die werken in en met verontreinigde bodem. Volgens de nieuwe richtlijn CROW 400 wordt de keuring in 3 categorieën onderverdeeld.

Ook gekend onder de noemers:

 • Werken met Vervuilde Grond
 • Bodemsaneringskeuring
 • Medische keuring schadelijke stoffen
 • GPO (Gericht Periodiek Onderzoek) Bodemsaneringskeuring

Classificaties C.R.O.W. 132:

 • Type A of A+B overdrukcabine (bijvoorbeeld kraanmachinist of chauffeur)
 • Type A+B adembescherming (bijvoorbeeld grondwerker)
 • Type A+B+C buitenlucht onafhankelijke ademlucht (bijzondere gevallen

Bodemsaneringskeuring voor het werken met vervuilde grond (klasse A, A+B en A+B+C)

Bodemsanering is het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van (dreigende) verontreiniging en de directe gevolgen daarvan voor de bodem. Bodemsanering is verplicht als de provincie of gemeente vaststelt dat de verontreiniging ernstig is en sanering met spoed nodig is.

De bodemsaneringskeuring is het arbeidsgezondheidskundig onderzoek van werknemers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water o.a. in het kader van bodemsanering.

Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek is gericht op een vroegtijdige ontdekking van mogelijke gezondheidsschade en tevens gericht op de beoordeling van de geschiktheid voor deze werkzaamheden.

Is de keuring verplicht?

De bodemsaneringskeuring is wettelijk verplicht. Een werknemer die werkzaam is in de bodemsanering maar afgekeurd, of waarvan de herkeuringstermijn is verlopen, mag formeel geen werkzaamheden verrichten in de bodemsanering.

Hoe lang is de keuring geldig?

Bodemsanering A en B hebben een geldigheid van maximaal 2 jaar, bodemsanering C heeft een geldigheid van 1 jaar.

Sinds het ingaan van de CROW-publicatie 132 in de Grond-, weg- en waterbouw als de richtlijn voor het werken in of met verontreinigde grond en/of verontreinigd (grond)water wordt de inhoud van keuringseisen meer bepaald door de eisen die het werk zelf stelt.

Daaruit volgt een onderverdeling in drie klassen.

Bodemsaneringskeuring Klasse A

Classificatie: overdrukcabine / cabinepersoneel.

Geen gebruik van adembescherming

Deze medische keuring is bestemd voor werknemers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken, die niet direct aan verontreinigde stoffen worden blootgesteld en voor wie het niet nodig is om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Bodemsaneringskeuring Klasse B

Classificatie: adembescherming / met gelaatsmasker.

Geen gebruik van buitenluchtafhankelijke adembescherming, zoals volgelaatsmaker

Deze medische keuring is bestemd voor werknemers die in vervuilde grond werken en die in staat moeten zijn beschermende kleding en gelaatsmaskers te dragen. Daarnaast is deze keuring bestemd voor machinisten en chauffeurs die buitenlucht afhankelijke adembescherming moeten gebruiken.

Bodemsaneringskeuring Klasse C

Classificatie: buitenlucht onafhankelijke ademlucht / persluchtkeuring.

Gebruik van buitenluchtafhankelijke adembescherming, zoals ademlucht

Deze medische keuring is bestemd voor werknemers die met buitenlucht onafhankelijke adembescherming moeten kunnen werken.

Wat moet U meenemen naar de medische keuring?

 • Ingevulde vragenlijst
 • Identiteitsbewijs / Rijbewijs
 • Eventuele medicijnen en brieven van specialisten
 • Bril of lenzen
 • Neemt u geen urine van thuis mee. U kunt bij ons een plasje plegen.

Waaruit bestaat de bodemsaneringskeuring?

 • basisonderzoek (lengte, gewicht, bloeddrukmeting en pols)
 • longfunctieonderzoek
 • audiometrie (gehooronderzoek)
 • oogonderzoek
 • kleurentest
 • bloed- en urine onderzoek, aanwezigheid van glucose (suiker), everfunctie en nierfunctie
 • aanvullend onderzoek bij B: ECG (in rust)
 • aanvullend onderzoek bij C: inspanningstest
 • Lichamelijk onderzoek door arts (coördinatie, evenwicht)

De keuring bestaat uit een aantal onderdelen. Er is het keuringsspreekuur bij de keurend arts, waar een aantal vragen met betrekking tot de (algemene) gezondheid doorlopen wordt, en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats.

Verder zullen er aanvullende metingen verricht worden zoals de bloeddruk, het gewicht, de lengte, een urineonderzoek, een gehooronderzoek en een longfunctie onderzoek.

Extra aandacht voor boven de 40

Boven de 40 jaar alsmede op strikte indicatie op jongere leeftijd zal er een ECG (hartfilm) in rust gemaakt worden. Tevens zal er een bloedonderzoek plaatsvinden waarbij expliciet gekeken zal worden naar het bloedbeeld alsmede lever- en nierfunctie.

Indien er bij lichamelijk en aanvullend onderzoek afwijkingen van de norm geconstateerd worden, zullen deze vooral beoordeeld worden in het licht van de uit te (moeten) voeren werkzaamheden. Dit is een andere beoordeling dan een zuiver medische. De afwijking hoeft niet perse therapeutische consequenties te hebben, kan echter tegelijkertijd wel aanleiding zijn voor een afkeuring.

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak