Werken met Straling (A/B & NDO)

Medische Keuring Werken met Straling (radiologische keuring): A, B èn NDO. Wij keuren Uw mensen professioneel, met persoonlijk advies en snel.

Werken met straling: Radiologische Keuring Werkers (A en B) en Non Destructief Onderzoek (NDO)

Met de medische keuring Werken met Straling (ook gekend als Radiologische Keuring of Nucleaire Keuring) signaleren we gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen veroorzaakt door straling. Mensen worden zich meer bewust van de risico’s en het belang van bescherming. Met als resultaat het terugdringen van blootstelling aan straling en het beperken van gezondheidsrisico’s.

Omdat er vaak verwarring is omtrent terminologie even een overzicht van benamingen waaronder deze keuring ook gekend is:

 • Radiologische Keuring
 • Nucleaire Keuring
 • Werken met Ioniserende Straling
 • Keuring Stralingsbescherming
 • Radiologisch Werk (A en B)
 • Keuring Stralingswerk (NDO)

Het gaat hierbij echter om dezelfde categorie van keuring, welke enkel uitgevoerd mag worden door een gecertificeerd stralingsarts. Vergeet niet dat bij uitvoering werkzaamheden door gekeurde mensen deze certificatie altijd gecontroleerd zal worden door instanties op locaties waar deze keuringen vereist voor zijn.

Waaruit bestaat de radiologische keuring / stralingskeuring?

 • basisonderzoek (lengte, gewicht, bloeddrukmeting en pols)
 • visusonderzoek
 • longfunctieonderzoek
 • audiogram
 • bloedonderzoek
 • lichamelijk onderzoek door arts

Wat moet u meenemen?

 • ingevulde vragenlijsten
 • geldig legitimatiebewijs
 • indien van toepassing: medicatie overzicht

In het Besluit Stralingsbescherming, een onderdeel van de Kernenergiewet, staat beschreven dat een medische keuring door een stralingsarts jaarlijks verplicht is voor blootgestelde werknemers die meer dan 6 millisievert per jaar aan dosis ontvangen (Radiologisch werkers cat A). Bij deze keuring wordt onderzocht of de medewerker gezondheidsschade heeft opgelopen en wordt de geschiktheid voor het werk bepaald om zo gezondheidsschade voor de werknemer en derden te voorkomen. De keuring kan enkel uitgevoerd worden door voor deze categorisatie specifieke, gecertificeerde en geregistreerde keuringsartsen.

Voor medewerkers die meer dan 1 millisievert, maar minder dan 6 millisievert ontvangen aan dosis (Radiologisch werkers cat B) is een onderzoek niet verplicht maar de werkgever dient wel een periodiek onderzoek aan te bieden. Dit laatste onderzoek wordt ook bij voorkeur uitgevoerd door een stralingsarts.

Niet alleen kunnen wij Uw intredings- en aanstellingskeuringen verzorgen, maar ook de periodieke keuringen. Deze keuringen worden uitgevoerd door onze gecertificeerde stralingsarts op onze vestigingen, afhankelijk van project specificaties en afspraken echter ook op locatie.

Uw werknemers en ioniserende straling

Werknemers in bijvoorbeeld kerncentrales en ziekenhuizen krijgen te maken met ioniserende straling. Kunnen uw werknemers blootstaan aan een stralingsdosis hoger dan 6 millisievert (mSv) per jaar? Dan moet een stralingsarts een aanvangskeuring doen en deze werknemers periodiek onderzoeken. Op de website van het RIVM vindt u een overzicht van de wetgeving voor medische stralingstoepassingen.

Ioniserende straling kan afkomstig zijn van radioactieve stoffen, ertsen, splijtstoffen, natuurlijke bronnen en röntgentoestellen. De straling kan schadelijk zijn voor mensen, dieren, planten en goederen. Onder andere de industrie, luchtvaart en gezondheidszorg passen ioniserende straling toe.

Gaan Uw medewerkers aan de slag bij EPZ? Dan dient U rekening te houden met strenge eisen, ook ten aanzien van hun Radiologische Keuring.

Meer informatie / richtlijnen werken bij EPZ

Kernenergiewetvergunning

In de Kernenergiewetgeving staan regels voor het bezitten, werken met en het vervoeren van een toepassing met ioniserende straling. Afhankelijk van uw toepassing moet u een kernenergiewetvergunning aanvragen of een melding doen. Dat doet u bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS zorgt voor toezicht en handhaving.

Waarop keurt de arts tijdens de keuring Werken met Straling?

Tijdens de stralingswerkerskeuring test de keuringsarts de ogen, het gehoor, en het bloed van de werknemer. Zo kan de (keurings)arts eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen ontdekken. Hierbij moeten aandoeningen worden uitgesloten die het gevolg zouden kunnen zijn van de blootstelling aan straling. Bijvoorbeeld leukemie, waarbij de aansprakelijkheid van de werkgever in het geding komt. Maar ook om aandoeningen uit te sluiten die het verwijderen van radioactief materiaal bij een ongeval in de weg staan. Denk aan radioactieve stoffen of besmetting van de huid.

Wat is de inhoud van de keuring Werken met Straling (A/B en NDO)?

 • Vragenlijst blootstelling aan ioniserende straling
 • Gerichte anamnese
 • Bespreking van de werkzaamheden
 • Bespreking blootstelling in het afgelopen jaar
 • Gericht lichamelijk onderzoek (o.a huid en ogen)
 • Visusonderzoek (voor NDO inclusief kleurentest en grijstinten)
 • Laboratoriumonderzoek (bloedbeeld) op indicatie lever- en nierfunctie

Wat moet u meenemen bij de (her)keuring:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Ingevulde vragenlijsten, deze worden door ons toegestuurd of kunnen tijdens de keuring ter plaatse worden ingevuld
 • Bril en/of contactlenzen
 • Eventuele medicatie in originele verpakking
 • Uw persoonlijke gegevens mbt blootstelling indien voorhanden (registratie NDR badges)
 • Bewijs goedkeuring vorige keuring

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak