PMO subsidie? Er zijn opties

PMO subsidie opties en mogelijkheden - die zijn er, maar let voor Uw planning op beschikbaarheid en voorwaarden. Een goed PMO vereist goede voorbereiding.

PMO subsidie? Ja, er zijn mogelijkheden

Binnen de kaders van het programma Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen (ESF 2014-2020) kunnen bedrijven aanspraak maken op ESF subsidie om personeel langer, gezonder en productief op de arbeidsmarkt te houden. Dit programma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt behartigd door het Agentschap SZW. Binnen Uw organisatie en bedrijf kan Uw P&O hier altijd in detail over informeren. PMO subsidie kan dus tot de mogelijkheden behoren, maar let goed op beschikbaarheid, voorwaarden en gebruik van advies ter voorbereiding van het aanbieden van een PMO.

 

Is dit een doorlopende mogelijkheid?

Nee, zoals de meeste stimuleringsprogramma’s is ook dit onderhevig aan beschikbaarheid en toetsing. Een programma kan actief zijn, echter enkel aanvragen verwerken in specifieke periodes. Het kan ook voorkomen dat een programma tijdelijk geen status heeft (er worden dan geen aanvragen geaccepteerd). Uw P&O houdt de vinger aan de pols van mogelijkheden en kan U adviseren over factoren van planning, invulling en meer. Bent U voornemens om een PMO aan te bieden aan Uw medewerkers? Laat dan voorafgaand aan te nemen stappen controleren welke opties er zijn in deze.

 

Wat moet ik doen om van ESF subsidie gebruik te kunnen maken?

De eerste stap om aanspraak te maken op dergelijke subsidiëring is door een aanvraag te starten bij het Agentschap SZW. Let op: U zal een account moeten hebben / aanmaken op het portaal.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Een project mag maximaal 10 maanden duren vanaf de datum beschikking subsidieverlening.
 • De registratie dient altijd op naam van de organisatie te staan waar de medewerkers waarop het project gericht is in dienst zijn. Het is dus niet mogelijk dat het adviesbureau zich registreert.
 • Binnen vier weken na afloop van de projectperiode dient u een einddeclaratie in via het Subsidieportaal.
 • Als U minder dan € 12.000 (exclusief btw) aan subsidiabele kosten heeft gemaakt (of overblijft na controle van de einddeclaratie) ontvangt U geen subsidie.
 • U bent verplicht mee te werken aan een vast aantal georganiseerde publicitaire- en voorlichtingsactiviteiten gericht op de media, potentiële deelnemers van projecten en het grote publiek.

Er zijn dus strikte condities voor planning en uitvoering gesteld. Laat dus goed uitwerken of U aan de voorwaarden voldoet, om teleurstellingen te voorkomen. De verplichting om medewerking te verlenen aan publicitaire- en voorlichtingsactiviteiten kunt U natuurlijk altijd slim gebruiken ter ondersteuning van bedrijfsidentiteit, marketing en werving.

Aanvraagcriteria

PMO subsidie aanvragen voor projecten die gebruik willen maken van ESF subsidie moeten gericht zijn op een of meerdere van de volgende doelen:

 • Maken van een bedrijfs- of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers
 • Bevorderen van gezond en veilig werken
 • Bevorderen van een leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk in dialoog met de medewerkers
 • Stimuleren van interne en externe mobiliteit
 • Bevorderen van een flexibele werkcultuur
 • Invoeren van arbeidstijdenmanagement

Voor het aanbieden van een PMO, alsmede het instigeren van gelieerde bedrijfsprogramma’s (bijvoorbeeld vitaliteit, functiebepalingen, arbeidsomstandigheden e.d.) zijn er mogelijkheden. Vraag Uw P&O voor een overzicht van opties. Indien U intern deze mogelijkheden niet heeft kunnen wij U ondersteunen in de functie van adviseur. U kunt natuurlijk ook gebruiken maken van een eigen bestaande relatie.

 

Keuze en kosten van advies

U bent vrij in Uw keuze van adviseur. Wel moet de deskundigheid van deze adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid worden aangetoond. In de meeste gevallen gebeurt dit door het aanleveren van drie referenties van verschillende opdrachtgevers. Onder een adviseur wordt verstaan een persoon (kerndeskundige), niet zijnde een werknemer van de subsidieaanvrager, die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als adviseur werkzaam is op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Let er op dat er beperkingen binnen de kaders van de ESF-regeling ten aanzien van de subsidiabele kosten van de adviseur. In deze regeling is vastgelegd dat alleen de kosten van een adviseur voor het opstellen van een advies of het begeleiden van de implementatie van dat advies subsidiabel zijn. De PMO subsidie is primair gericht op aanbieden en uitvoering, de adviesfunctie vereist binnen het ESF programma een eigen investering.

 

Meer informatie ESF subsidie

Heeft U specifieke vragen ten aanzien van het ESF programma en subsidie? Neem dan contact op met het Agentschap SZW. Zij kunnen U van alle informatie voorzien, en met goed contact is het tevens makkelijk om op de hoogte te blijven van wanneer U gebruik kunt maken van subsidies.

Agentschap SZW
Postbus 93249
2509 AE Den Haag
Telefoon: 070 315 2340