Werkgever en PMO

Bent U werkgever en zoekt U meer informatie over een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) voor Uw werknemers? Dan bent U hier aan het juiste adres!

Inzicht in PMO (Preventief Medisch Onderzoek) voor de werkgever

Bent U werkgever en zoekt U meer informatie over een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) voor Uw werknemers? Dan bent U hier aan het juiste adres. Heeft U na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen, neemt U gerust contact op. Wij helpen U graag.

 

Wettelijk verplicht

Conform Artikel 18 van de arbeidsomstandighedenwet bent U als werkgever verplicht uw werknemers periodiek een PMO aan te bieden. Maar wat houdt dat precies in?

Met het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) toetsen wij de gezondheid van uw medewerkers. De inhoud van het PMO hangt af van uw wensen als werkgever. Voor uw bedrijf zijn er een aantal redenen om het PMO regelmatig aan te bieden. Bijvoorbeeld vanwege verzuimpreventie, preventie van beroepsziekten en kostenbesparing.

Duidelijkheid

Er is wel eens onduidelijkheid over de verplichtingen rondom het PMO. We zetten graag de feiten voor U op een rijtje. Het PMO is de verbeterde versie van de PAGO. Artikel 18 van de Arbeidsomstandigheden:

De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Bron: wetten.overheid.nl

Vrijwillige deelname PMO

Hoewel u als werkgever verplicht bent om periodiek een PMO aan te bieden, zijn werknemers niet verplicht deel te nemen. Deelname aan het PMO is vrijwillig. Aan U de taak om werknemers te informeren en het belang van het PMO uit te leggen. Wij helpen hierbij graag, verwijs Uw werknemers daarvoor naar het speciale gedeelte op deze site of neem contact op voor informatiemateriaal. Desgewenst verzorgen wij ook briefings, vraag & antwoord sessies en meer.

 

Waar zet U op in? De verplichting, of gaat U voor praktisch nut

De verplichting tot het aanbieden van een PMO kan al snel overkomen als een kostenpost en extra belasting. Het is dan ook begrijpelijk dat er bedrijven zijn die inzetten op het voldoen aan de verplichting, zonder verder te kijken naar het praktische nut. Of bijvoorbeeld in kaart te brengen wat de verwachtingen zijn bij respectievelijk mens en bedrijf. Begrijpelijk, maar het is zonde. Het PMO is immers zeer praktisch inzetbaar binnen kaders van veiligheid, gezondheid, verzuimpreventie en bedrijfsprocessen.

Toets aannames en verwachtingen aan doelen

Het aanbieden van een PMO is meer dan louter een procedureel moment. Het is geen medische keuring waar men voor certificatie doorheen gaat. Het is een momentopname waar men voor keuze- en aanpassingsgedrag mee verder gaat. Net zoals een goed draaiende onderneming meer is dan de som der delen, is praktische instrumentatie in dienst daarvan onderhevig aan hetzelfde principe.

Begin daarom altijd met het in kaart brengen van verwachtingen, vereisten en doelen. Toets hoe men aankijkt tegen het PMO, wat men verwacht en tref een gerichte balans. Wij helpen U hier graag mee. Desgewenst verzorgen wij een toegespitste briefing voorafgaand aan beslissingen en te nemen stappen. Dat kan voor Uw P&O, de ondernemingsraad maar ook voor de directie. Wij kunnen U ook voorzien van heldere informatie bruikbaar voor interne besprekingen, briefings of participatiecampagnes op de werkvloer.

Investeer in communicatie en informatie

Het samenstellen van een PMO is een zaak van balans tussen verwachtingen en doelen van bedrijf en mens. Een PMO bestaat altijd uit een basisonderzoek. Dit kan uitgebreid worden met modules, het is ook mogelijk om het toe te spitsen op specifieke vragen of doelen.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om voor kantoormedewerkers een Beeldschermonderzoek als module toe te voegen. Tevens kan voor mensen in het veld een bloed- of urineproef ingezet worden voor inventarisatie risico’s beroepsziekten. Stress is altijd een factor in menselijke dynamiek, dat kan in kaart gebracht worden voor zowel oorzaken als factoren. Allemaal zaken waar een bedrijf net zo goed mee aan de slag kan als de mensen zelf.

Bouw op balans van mens en bedrijf

Net zoals een bedrijf doelstellingen en verwachtingen heeft kent de mens die ook. Het is altijd van groot belang om met goede communicatie in kaart te brengen hoe men tegen een PMO aankijkt. Is het een fitheidstest? Een gezondheidstoets? Is de inzet een health-check, of is het meer iets voor mensen achter het bureau? Zet de werkgever in op de basis, of zijn er meer opties beschikbaar? Is er vrees dat de werkgever het inzet om zwakke schakels er uit te halen? Goede informatie en overleg is van essentieel belang om een goed begin te maken met een PMO. Goede vragen vormen het begin.

PMO subsidie, kan dat?

Daar zijn mogelijkheden voor. Uw P&O kan U hierover inlichten. Voor gebruik van het ESF programma Duurzame Inzetbaarheid kunt U hier meer lezen. Let op voorwaarden en beschikbaarheid.

 

Verzuimbeleid & preventie

Verzuim en uitval binnen uw bedrijf is een vervelende en vaak kostbare zaak. Met een productieve focus op preventie in Uw verzuimbeleid kunt U veel leed en geld besparen. Een PMO voorziet in een uitermate sterke focus op preventie. Een belangrijke reden om als werkgever periodiek een PMO aan Uw werknemers aan te bieden.

PMO geeft inzicht in risico’s

Het PMO maakt eigenlijk de balans voor uw bedrijf op. Hoe gezond zijn uw medewerkers? Zijn er problemen voortvloeiend uit arbeidsomstandigheden of arbeidsmiddelen die invloed hebben op de gezondheid (met als risico beroepsziekten)? Eent PMO is een uitgelezen mogelijkheid om dit op tijd in kaart te brengen. Zo kan U als werkgever actie ondernemen, ten bate van gezondheid (en vaak veiligheid) van Uw werknemers, en voor behartiging van bedrijfsprocessen en -productiviteit. Natuurlijk krijgen de werknemers zelf ook concrete adviezen omtrent hun leefstijl en werkwijze.

PMO als instrument voor verzuimbeleid

Met het PMO heeft U iets in handen, waar u echt iets mee kunt. Problemen en risico’s die naar voren komen raken het bedrijf en arbeidsprocessen. Wanneer U niets doet, kan verzuim van werknemers het gevolg zijn. Belangrijker nog, kosten van verzuim over tijd nemen enkel toe. Middels het op tijd signaleren van gezondheid- en arbeidsrisico’s kunt U preventief maatregelen nemen en verzuim reduceren. Zo zorgt U ook voor lagere WIA-instroom.

Minder verzuim, lagere kosten

Het reduceren van verzuim en instroom in de WIA is van groot belang voor bedrijfscontinuïteit. Niet enkel omdat het voor zowel de werknemer als bedrijf vervelend is, maar verzuim kost namelijk veel geld. Het verzuim reduceren en WIA-instroom voorkomen, leidt tot kostenbesparing voor uw bedrijf. Naar verhouding vallen de kosten van een PMO in het niet -een extra reden dus om regelmatig de balans op te maken met inzet van een PMO.

 

Preventie beroepsziekten

Er zijn allerlei ziekten, die gerelateerd zijn aan werkomstandigheden en/of uitvoering van werkzaamheden. Gekend als beroepsziekten is het goed mogelijk deze op te sporen, met als resultaat het faciliteren van preventie.

Wat zijn beroepsziekten?

In Nederland zijn er jaarlijks zo’n 30.000 nieuwe gedupeerden van deze beroepsziekten. Mensen die ziek zijn ten gevolge van belasting in hoofdzaak het gevolg van het werk of de arbeidsomstandigheden. Deze beroepsziekten kunnen specifiek in een bepaalde branche of functie voorkomen, vanwege de arbeidsomstandigheden. Denk hierbij aan de zogeheten schildersziekte, het prikaccident of snijongeluk in de zorg of gehoorschade in een fabriek. Psychische aandoeningen door stress of impact van het werk zijn een ander voorbeeld.

Beroepsziekten

Deze beroepsziekten hebben nare gevolgen voor werknemers en werkgevers. Daarom is preventie van beroepsziekten van groot belang. Het PMO is een uitstekend instrument om de gezondheid en de risico’s op de werkvloer te monitoren. Zo kunt u op tijd ingrijpen en beroepsziekten voorkomen. Resultaat: minder verzuim, minder uitval, een gezond werkklimaat en kostenbesparing.

PMO en Uw sector of branche

In een PMO kunnen wij de gegevens van alle werknemers samenvoegen in een managementrapportage. Op verzoek maken we groepsoverzichten, vooral van de resultaten van de vragenlijsten. Welke klachten komen veel voor, bij welk type werk, op welke afdeling of locatie? Hoe verhouden zich klachten of observaties tot trends en statistiek elders in Uw eigen branche? Dit soort gegevensvergelijkingen bieden steun bij de preventie van beroepsziekten.

 

Inhoud PMO

De inhoud van een Preventief Medisch Onderzoek wordt door U en ons in overleg bepaald. Wij bieden U altijd een basis PMO aan tegen een scherp tarief, dit kan uitgebreid worden afhankelijk van factoren als wensen, budget, arbeidsomstandigheden, commerciële sector. U kan kiezen uit een groot aantal modules zodat het PMO precies aansluit bij Uw behoeften en doelen.

De inhoud van het PMO hangt af van de intrinsieke balans in keuzes, wensen en verwachtingen van werkgever, onderneming en medewerkers. Onze arts kijkt tijdens het PMO naar een aantal belangrijke punten. Dit op basis van een ingevulde vragenlijst, een gesprek met de arts en diverse lichamelijke onderzoeken. U neemt altijd het PMO basispakket af en kiest eventueel extra PMO modules. De volgende zaken zijn in ieder geval onderdeel van het PMO:

Medische zaken:

 • Gesprek met de arts
 • Bloeddruk
 • Gewicht en vetpercentage
 • Visustest (gezichtsvermogen)
 • Longfunctietest
 • Nierfunctie, suikergehalte en bloed uit urine
 • Familiaire belasting

Psychische zaken, werkgerelateerd:

 • Stress
 • Vitaliteit
 • Motivatie
 • Persoonlijkheid

Leefstijl:

 • Roken
 • Alcoholgebruik
 • Sport/beweging
 • Voeding
 • Ontspanning

Er kunnen aanpassingen gemaakt worden op het basisonderzoek. Dit doen wij echter enkel binnen de kaders van Arbowetgeving en de Richtlijnen Preventief Medisch Onderzoek. Wij wijzen U graag op de mogelijkheden en het belang van een bloedonderzoek. Tevens zijn wij U graag van dienst om vooraf toetsingen uit te voeren om tot nuttige inzet van het PMO te komen – voor mens en bedrijf.

 

PMO Basispakket

 • Medische vragenlijst (o.a. familiegeschiedenis, leefstijl, mobiliteit)
 • Biometrie (lengte, gewicht, BMI)
 • Bloeddruk
 • Urineonderzoek (glucose, eiwit, bloed)
 • Longfunctietest (peakflow)
 • Oogtest (visustest)
 • Persoonlijk medisch rapport voor de werknemer

Let er op dat de basisonderzoeken zogeheten Kort Gerichte Onderzoeken zijn conform de Richtlijnen Preventief Medisch Onderzoek. Deze zijn efficiënt en doelgericht. Ze voorzien de arts van meetmomenten om observaties, inschatting en eventueel verwijzingen te maken. Extra modules voorzien in mogelijkheden voor uitbreiding en verdieping, gericht op nuttig gebruik van de resultaten van het PMO door zowel mens als bedrijf. Wenst U hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Een goede basis is altijd nodig om op te staan. Praktische bouwstenen zijn nuttig om mee te bouwen.

 

Uitvoering PMO

Het organiseren van een PMO hoeft geen gecompliceerde klus te zijn. Wij proberen U zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Is het organiseren van een PMO veel werk? Bij ons niet. Wij proberen zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. U kunt heel simpel een excel bestand met de gegevens van uw werknemers aanleveren en wij sturen via de email een uitnodiging aan werknemers om aan het PMO deel te nemen. We inventariseren hoeveel mensen interesse hebben in het PMO en sturen vervolgens ook emails om de afspraak te bevestigen.

PMO Projectmanagement

De organisatie rondom een PMO kost u veel tijd en energie. Gezien uw tijd en energie in deze tijd erg kostbaar zijn bieden we u een helpende hand door de volgende stappen uit handen te nemen:

 • Het voorzien in documentatie over het PMO. Wij verstrekken U heldere informatie over elk aspect van het onderzoek.
 • Het versturen van uitnodigingen voor deelname. Wij e-mailen Uw werknemers met de vraag of hij of zij wil meedoen aan het PMO.
 • Het inventariseren en inzichtelijk maken van deelname. Wij houden bij wie meedoet.
 • Het inplannen van afspraken voor deelname.

Wat als iemand geen email heeft?

Als een werknemer geen email adres heeft dan verloopt communicatie via de werkgever. Wij voorzien deze van alle vereiste documentatie en informatie, de werkgever verstrekt dit vervolgens aan de werknemer, overhandigt de medische vragenlijst(en) en verzorgt het inplannen van een afspraak.

Uitnodiging en afspraakbevestiging

We hebben complete documentatie- en informatiepakketten met standaard teksten voor uitnodigingen en bevestigingen voor werknemers. U kunt inzage krijgen in deze pakketten en templates met de mogelijkheid om tekstuele wijzigingen door te voeren. Bij de email met de uitnodiging kunnen werknemers aangeven of ze wel of niet willen meedoen aan het PMO, hun deelname is immers vrijwillig.

Het bedrijf voorziet in een vastgestelde optie voor afspraken, afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit een dag zijn, meerdere dagen of dagdelen. Wanneer iemand een afspraak wilt verzetten dan dient men dit onderling, eventueel met ondersteuning eigen HR/PO te regelen. Het verzetten van afspraken valt derhalve niet onder het PMO projectmanagement.

Wat moet U verder nog doen voor het PMO?

 • Voor de uitvoering van het PMO zijn de volgende zaken vereist:
 • Excel bestand met de NAW gegevens van werknemers (naam, geboortedatum, geslacht, telefoon, email).
 • Interne communicatie aan Uw werknemers dat wij contact zullen opnemen voor het PMO.
 • Het beschikbaar stellen van een stille, schone en afsluitbare ruimte (of meerdere, afhankelijk van volume van deelname) voor het uitvoeren van het PMO.
 • Het faciliteren van een of meerdere dagen of dagdelen voor uitvoering van het PMO met Uw werknemers.

De kosten van het PMO projectmanagement

Deze bedragen 10% van het offertebedrag.

 

PMO kosten

Het aanbieden van een PMO aan uw werknemers heeft allerlei voordelen voor Uw bedrijf én Uw werknemers. Daarnaast is het ook nog eens verplicht vanuit de Arbowet. Naast kwaliteit in planning, communicatie en uitvoering is een scherp tarief belangrijk bij het afnemen van een PMO voor Uw  werknemers.

Wij bieden U en Uw werknemers graag een goed onderzoek aan, voor een heldere prijs met uitmuntende dienstverlening.

 

Vraag direct een offerte aan!